Monday, 21/10/2019 - 12:37|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Ưu tiên các đề tài khoa học giáo dục

Ưu tiên các đề tài khoa học giáo dục

GD&TĐ - Trong kế hoạch 1000 KH&CN năm 2015, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung nguồn lực kinh phí để triển khai các đề tài KH&CN cấp Bộ và các dự án sản xuất thử nghiệm là kết quả nghiên cứu ứng dụng.
Xem tiếp