Sunday, 25/09/2022 - 08:19|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội sẽ hỗ trợ học phí cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập khoảng 1.133 tỷ đồng năm học 2022-2023

Hà Nội sẽ hỗ trợ học phí cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập khoảng 1.133 tỷ đồng năm học 2022-2023

(HNMO) - Ngày 9-9, Chánh Văn phòng Đoàn đại biu Quc hi và HĐND thành ph Hà Ni Nguyn Ngc Vit thông tin, ngày 12-9-2022, HĐND thành ph Hà Ni khóa XVI, nhim k 2021-2026 s t chc k hp th chín (k hp chuyên đề) để xem xét, thông qua mt s ni dung thuc thm quyn.

Đại din các s, ngành báo cáo ti bui thm tra.

Các ni dung d kiến xem xét, thông qua ti k hp, gm: Phân cp qun lý nhà nước mt s lĩnh vc kinh tế - xã hi trên địa bàn thành ph; Cp nht, điu chnh Kế hoch đầu tư công trung hn 5 năm 2021-2025, Kế hoch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoch đầu tư công năm 2023 ca thành ph; Phê duyt ch trương đầu tư, điu chnh ch trương đầu tư mt s d án s dng vn đầu tư công ca thành ph; Quy định mc h tr, động viên đối vi công chc, viên chc, lao động hp đồng lĩnh vc y tế ti các cơ quan, đơn v công lp trc thuc thành ph; Quy định mc hc phí đối vi các cơ s giáo dc mm non, giáo dc ph thông công lp trên địa bàn thành ph Hà Ni năm hc 2022-2023; Quy định cơ chế h tr hc phí đối vi mt s đối tượng tr em mm non và hc sinh ph thông ca thành ph Hà Ni năm hc 2022-2023; Quy định mt s ni dung chi và mc chi thuc thm quyn; Điu chnh tng biên chế hành chính s nghip năm 2022 và phân b biên chế giáo viên năm hc 2022-2023 trên địa bàn thành ph Hà Ni.

Sáng 9-9, để phc v cho k hp, Ban Văn hóa - Xã hi HĐND thành ph Hà Ni đã t chc thm tra các ni dung thuc lĩnh vc văn hóa - xã hi, trong đó có 2 lĩnh vc quan trng đang được dư lun quan tâm.

V Quy định mc h tr, động viên đối vi công chc, viên chc, lao động hp đồng lĩnh vc y tế ti các cơ quan, đơn v công lp trc thuc thành ph Hà Ni, ni dung này d kiến được xem xét ti k hp th by, HĐND thành ph, nhưng đã được lùi li để rà soát k lưỡng, bo đảm vic h tr th hin được s ghi nhn, quan tâm ca thành ph trước s đóng góp, cng hiến ca công chc, viên chc, lao động hp đồng lĩnh vc y tế ti các cơ quan, đơn v công lp trc thuc thành ph; phù hp vi quan đim ch đạo ca Trung ương v công tác bo v, chăm sóc và nâng cao sc khe nhân dân trong tình hình mi. 

Đây là ch trương, vic làm ý nghĩa, nhm tiếp tc đồng hành cùng cán b y tế khc phc khó khăn trong giai đon phòng chng đại dch Covid-19, qua đó giúp cán b y tế yên tâm công tác, phc v tt nht chăm sóc sc khe cho nhân dân. Tng kinh phí d kiến h tr khong 257 t đồng.

Quang cnh Ban Văn hoá - Xã hi HĐND thành ph thm tra các ni dung phc v k hp th chín ti.

V mc hc phí đối vi các cơ s giáo dc mm non, giáo dc ph thông công lp trên địa bàn thành ph Hà Ni năm hc 2022-2023, HĐND thành ph s tho lun và quyết định trên cơ s t trình ca UBND thành ph, vi d kiến ni dung như sau: Xác định vic áp dng hc phí theo Ngh định s 81/2021/NĐ-CP ca Chính ph là vic bt buc thc hin theo l trình nhm tng bước nâng cao cht lượng công tác giáo dc đào to, nhưng ti thi đim này thành ph quy định theo mc sàn (là mc thp nht) ca Ngh định s 81/2021/NĐ-CP, đồng thi dùng ngân sách thành ph để bù đắp phn chênh lch để ph huynh s không phi đóng góp; đặc bit trong bi cnh sau 2 năm đại dch đời sng nhân dân vn còn khó khăn, thành ph tiếp tc h tr 50% hc phí cho c năm hc 2022-2023 như mc h tr năm hc 2021-2022 và cho rà soát 100% đối tượng, m rng thành phn hc sinh thuc din yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thc hin chính sách h tr min, gim hc phí, h tr chi phí hc tp theo quy định. 

D kiến tng mc ngân sách thành ph h tr năm hc 2022-2023 khong 1.133 t đồng. Trong quá trình thc hin, trường hp Chính ph quyết định gi nguyên hoc min gim mc hc phí năm hc 2022-2023 thì thc hin theo quy định ca Chính ph.

“Có th khng định, đây là nhng chính sách đặc thù, kp thi, thiết thc ca thành ph trong sut 2 năm phòng chng đại dch Covid-19, qua đó tiếp tc chia s vi nhân dân còn gp nhiu khó khăn, to s đồng thun để phc hi, phát trin kinh tế - xã hi ca Th đô sau đại dch, đồng chí Nguyn Ngc Vit nhn mnh thêm.

 


Tác giả: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ SƠN TÂY
Nguồn:Báo Hà Nội Mới Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết