Monday, 20/01/2020 - 05:55|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
09 ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

09 ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo bổ sung thông tin cho các tổ chức, cá nhân có tham gia hoặc liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT qui định tại TT 03/2014/TT-BTTTT các nội dung sau: - Đợt 1: Gồm 07 đơn vị - Đợt 2: Gồm 02 ...
Xem tiếp
09 ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

09 ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo bổ sung thông tin cho các tổ chức, cá nhân có tham gia hoặc liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT qui định tại TT 03/2014/TT-BTTTT các nội dung sau: - Đợt 1: Gồm 07 đơn vị - Đợt 2: Gồm 02 ...
Xem tiếp