Sunday, 25/09/2022 - 08:00|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Chi bộ cơ quan Phòng GDĐT thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Cơ quan UBND thị xã về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND thị xã nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 25/8/2022, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Đại hội đã thống nhất.

I. Nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu, Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn chỉnh, bổ sung báo cáo chính trị trước khi ban hành với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

1. Tích cực, sáng tạo, đoàn kết, tham mưu cho Đảng ủy Cơ quan UBND thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/02/2014 của Thành uỷ Hà Nội, KH số 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND Thành phố  về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

2. Hàng năm trong nhiệm kỳ 2022-2025:

- Chi bộ phấn đấu danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, có 100% đảng viên thành tốt nhiệm vụ, trong đó 01 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; 9/10 đồng chí đạt  Lao động tiên tiến”, trong đó  01 đồng chí đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Trong nhiệm kỳ, tập thể Phòng GDĐT phấn đấu được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

1. Lãnh đạo hoàn thành tốt công tác chuyên môn

Lãnh đạo công chức, người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong từng giai đoạn, từng thời kỳ với các phương pháp, biện pháp cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên trong từng quý, năm phải xây dựng được kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể có phân kỳ công việc chi tiết. Tiến hành thực hiện đầy đủ Luật cán bộ, công chức, Luật lao động; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng đều trên các khâu công tác. Phân công nhiệm vụ chi tiết cụ thể cho mọi cán bộ công chức, yêu cầu thời gian hoàn thành. Đặc biệt mỗi cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được phân công.

2. Lãnh đạo công tác chính quyền, đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, chế độ, chính sách cho người lao động. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy cơ quan; xây dựng môi trường làm việc văn hoá, lành mạnh, tiến bộ.

- Cán bộ, đảng viên và công chức tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện của địa phương và khu dân cư. 

- Tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, quán triệt thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về công tác an ninh-quốc phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” của địch, về kỷ luật phát ngôn và bảo quản tài liệu. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cơ quan. 

- Duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết; xây dựng tổ công đoàn đạt lao động giỏi cấp thị xã.

Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ cơ quan Phòng GDĐT thị xã Sơn Tây

QUANG HẢI


Tác giả: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ SƠN TÂY
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết