Monday, 20/01/2020 - 23:10|
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
 • Mai Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989852689
 • Khuất Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972999898
  • Email:
   haikq-sontay@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915599989
  • Email:
   namhuy73@gmail.com
 • Văn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ PGD
  • Điện thoại:
   0948231969
 • Đặng Phi Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0948091868
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01669445486
  • Email:
   nguyenthihuong.pgd@gmail.com