1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Ðào tạo (theo quy định tại Thông tư số 35/2008/TTLT BGD&ÐT BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục & Ðào tạo và Bộ Nội vụ).

1.1. Vị trí, chức năng:

Phòng Giáo dục và Ðào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã có chức năng: tham mưu giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trẻ em; qui chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và Ðào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục & Ðào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, dài hạn và công tác cải cách hành chính nhà nước về Giáo dục của Thị xã Sơn Tây và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Sở Giáo dục và Ðào tạo, Uỷ ban nhân dân Thị xã về hoạt động giáo dục trên địa bàn và triển khai tổ chức thực hiện.

- Ban hành các văn bản quản lý, hành chính của Phòng Giáo dục và Ðào tạo: Quyết định, thông báo, kế hoạch, chương trình, lịch công tác, đề án, phương án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, hướng dẫn, bằng tốt nghiệp THCS, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy biên nhận, phiếu chuyển, phiếu gửi, giấy nghỉ phép và các loại văn bản quản lý giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (các trường học trực thuộc) và các cơ sở giáo dục không trực thuộc (phối thuộc) trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

+ Quy hoạch mạng lưới các trường: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trong địa bàn trình UBND Thị xã.

+ Chịu trách nhiệm thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động, cho phép hoạt động trở lại các trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc trình UBND thị xã quyết định.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, chỉ đạo các trường học trực thuộc về: Chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý và sự chỉ đạo của UBND Thị xã; tài chính và tài sản được giao, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục phối thuộc theo quy định của Sở Giáo dục - Ðào tạo và Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

+ Xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc phạm vi quản lý hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định..

+ Tham gia lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục của Thị xã, tổ chức thực hiện sau khi được UBND Thị xã phê duyệt, phối hợp chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện quy định về thu chi ngân sách của Thành phố Hà Nội và Thị xã.

+ Thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thị xã theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội và UBND Thị xã.

+ Phối hợp với các cơ quan hữu trách và UBND các xã, phường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc thi hành pháp luật về Giáo dục; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện công tác cải cách hành chính, vận dụng cơ chế "một cửa" tiếp công dân theo quy định của nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc thị xã quản lý; tổ chức ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến trong giáo dục và đào tạo.

+ Tổ chức thực hiện công tác phát hành sách, thư viện, thiết bị trường học theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Ðào tạo và Sở Giáo dục & Ðào tạo .

+ Tham mưu cho UBND thị xã và các cấp quản lý, phối hợp với các ngành hữu quan và UBND xã, phường thực hiện công tác xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trường học, có đủ phòng học, phòng chức năng, thiết bị kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường Xanh - Sạch - Ðẹp, Ðơn vị văn hoá, Trường chuẩn Quốc gia theo quy định và sự chỉ đạo của Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo.

+ Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động, cho phép hoạt động trở lại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3. Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục & Ðào tạo thị xã Sơn Tây.

- Phòng Giáo dục & Ðào tạo có Trưởng phòng và 03 Phó Trưởng phòng.

- Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục gồm các công chức phụ trách giáo dục: Mầm non, Tiểu học, THCS, Giáo dục thường xuyên, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài vụ, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, công tác thi đua khen thưởng, .... liên quan đến các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc trên địa bàn Thị xã.

- Tổ chức quản lý giáo dục gồm các trường và cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thị xã.

2- Ðịa chỉ Phòng Giáo dục & Ðào tạo thị xã Sơn Tây.

- Số 11 phố Ngô Quyền  Phường Ngô Quyền  Thị xã Sơn Tây  Hà Nội;

- Tel Fax: 02433.832.221; Email: pgd-sontay@hanoiedu.vn.